FAQ …….

 • SLAGSBETINGELSER
 • Selger er
  Vestfold Modelljernbaneimport Ans
  Foretagsnummer 983 815 138.
  Post- og butikk-adresse Sören Lemmichs gate 4, 3015 Drammen.
  Epost butikk@vmji.no
  Telefon i butikkens åpningstid 45 09 20 21
 • Ved å akseptere våre salgsbetingelser forplikter du deg til å kjøpe og betale de produkter du bestiller.

  Avhengig av verdi vil produkter på lager vil bli sendt snarest mulig mens produkter som ikke er på lager vil bli sendt så fort de ankommer fra produsent til oss.
  Vår nettbutikk inneholder både produkter som er lagervare hos oss, lagervare hos produsent, midlertidig utsolgt og planlagt produsert fra våre produsenter.
  Leveringstid for produkter vi ikke har på lager vil derfor kunne variere stort.

  I noen tilfeller velger produsenter å kansellere annonserte nye produkter f.eks. pga. manglende forhåndsbestillinger. Vi vil da måtte kansellere forhåndsbestilliger på disse produktene.

  På grunn av det store antallet produkter i nettbutikken kan det og forekomme at en produsent har fjernet et produkt fra sitt sortiment uten at vi har registrert dette og oppdatert vår nettbutikk tilsvarende. Ordrer på slike produkter vil dermed også bli kansellert.

 • Frakt:
  -G-skala og spor-1 sendinger vil alltid bli belastet faktisk frakt. Vær spesiellt oppmerksom på at lange skinner får et frakttillegg etter postens satser pga. lengde.

  For sendinger i mindre skalaer gjelder følgende:
  -Bestillinger over 3,000,- sendes fraktfritt
  -Bestillinger under 3.000 belastes med faktisk frakt etter postens satser.
  -Vi forbeholder oss retten til å sende pakker som oppkravssending, men vi dekker da oppkravskostnadene

 • Angrerett
  Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

  Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

  Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

 • Reklamasjon
  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
 •  Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

  Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette vil hos oss beløpe seg til porto tur-retur etter postens satser pluss kroner 100 til dekning av emballasje/arbeidstid.

 •  
 • Hvor lang leveringstid er det på produkter som ikke er på lager?
  -Det vil avhenge av om produktet er på lager hos produsent. Er det på lager der vil det or de fleste produsenter kunne ventes til oss i løpet av ca. 3 uker. For noen mindre produsenter vil det være lengre leveringstid da vi ikke mottar sendinger like ofte fra de små produsentene.

  Er produktet en nyhet så vil vi sette det i bestilling hos produsent når vi mottar din ordre, og det vil da ankomme oss og sendes deg umiddelbart etter at det er produsert.

  Vi vil så godt vi kan forsøke informere deg om forventet leveringstid når vi får din bestilling, men dessverre hender det av og til at produsenter endrer leveringsid grunnet en forandring i sin produksjonsplan eller manglende tilgjengelighet på deler etc.

 • Har dere en butikk?
  -Ja. Vi har en fysisk butikk i Drammen som du er hjertelig velkommen til å besøke

 • Hvordan sender dere varene?
  -Vi benytter enten Bring eller Postnord til våre forsendelser. Normalt som pakke til hentested. Vi benytter aldri pakkeløsninger hvor man risikerer at transportør henger pakken på et felles poststativ eller legger den på en trapp etc. slik at du risikerer at langfingrede uvedkommende forsyner seg med pakken din.

 • Hva om jeg ønsker å returnere en vare?
  -Her føgler vi naturligvis norsk lov når det gjelder returrett.

 • Hva om jeg får et problem etterpå med en vare?
  -Modelljernbane er tekniske og mekaniske produkter i liten skala som ut fra sin konstruksjon kan være følsom for håndtering og bruk. Skyldes problemet en feil ved produktet behandler vi naturligvis det i  tråd med norsk kjøpslov. Skyldes problemet noe som har oppstått under bruk av produktet så ta gjerne kontakt med oss. Modelljernbane er vår hobby og vi vil forsøke så langt det er mulig å hjelpe med mulige løsninger.
 • Hva er forskjellen på analog og digital?
  -i analoge modeller går strømmen rett fra skinnen til motoren og når du regulerer spenningen på sporet vil alle lokomotiver på sporet derfor bevege seg på samme tid. I digitale modeller ligger det en mottager som lytter etter en bestemt “adresse”. Først når du taster inn den adressen på den digitale kjørekontrollen vil det lokomotivet bevege seg. De andre lokomotivene på sporet vil bli stående stille frem til du kaller opp et av deres adresser.

 • Følger alt på produktbildene med i esken?
  -I mange tilfelller er produktet avbildet i et scnario sammen med andre produkter for å vise hvordan det kan ta seg ut på et modelljernbaneanlegg. Generellt er det kun selve hovedproduktet (lokomotiv, vogn, hus etc.) som følger med. Er du i tvil så ta gjerne kontakt og spør oss før du handler.